نه به جمهوری اسلامی (شاهین نجفی، لیلی بازرگان، تبرئه)

این یک قطعه ی هنري نیست. این سرود فریادی علیه استبداد دینی حاکم بر ایران است
شاهین نجفی، لیلی بازرگان و تبرئه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )