صفحه شخصی: NangBarIR


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ (حدود ۲ ماه پیش)
نظرات ارسالی: ۲۷۹ نظر (میانگین موافقان: ۴ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش NangBarIR در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۴ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! NO_to_Islamic_Republic#
حدود ۱ ماه پیش NangBarIR در مورد «این خبر» گفت: ۲۳ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! NO_to_Islamic_Republic#
حدود ۱ ماه پیش NangBarIR در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۱ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! NO_to_Islamic_Republic#