صفحه شخصی: jalalibafti


مشارکت:

شروع عضویت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۳۰۲ نظر (میانگین موافقان: ۷ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۹ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! #NO_to_Islamic_Republic
حدود ۱ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۶ موافق
طنین فریاد، «نه به جمهوری اسلامی» " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به جمهوری اسلامی" را رساتر کنیم!! ه "نه به قرارداد چین" را محور همبستگی ملی قرار دهیم !! ه #نه_به_قرارداد_با_چین، #نه_به_انتخابات #نه_به_جمهوری_اسلامی NO_to_Islamic_Republic#
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۹ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! NO_to_Islamic_Republic#
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۶ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! NO_to_Islamic_Republic#
حدود ۳ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۵ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" ، " نه به پای صندوق انتخابات رفتن" و "نه به قرارداد چین"را رساتر کنیم!! نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم!! حتی اگر رأی من "رای من سرنگونی"، "انتخاب من جمهوری اسلامی نیست" و " ".... باشد، بازهم به پای صندوق رأی نمی روم!! #NO_to_Islamic_Republic