صفحه‌کلید فارسی


اگر دسترسی به صفحه‌کلید فارسی ندارید، می‌توانید با استفاده از صفحه‌کلید زیر به سادگی فارسی بنویسید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۰
-
=
Delete
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
چ
ش
س
ی
ب
ل
ا
ت
ن
م
ک
گ
Enter
Shift
پ
ظ
ط
ز
ر
ذ
د
ئ
و
.
/
Shift
Space
نیم‌فاصله
کپی‌کنیدهمچنین می‌توانید اینجا یا اینجا «فینگیلیش» را به «فارسی» تبدیل‌کنید.

پی‌نوشت: مرگ بر فینگیلیش، درود بر نیم‌فاصله!