صفحه‌کلید فارسی

اگر دسترسی به صفحه‌کلید فارسی ندارید، می‌توانید با استفاده از صفحه‌کلید زیر به سادگی فارسی بنویسید.

همچنین می‌توانید اینجا یا اینجا «فینگیلیش» را به «فارسی» تبدیل‌کنید.

پی‌نوشت: مرگ بر فینگیلیش، درود بر نیم‌فاصله!