نرگس محمدی و صدیقه وسمقی خواستار تحریم انتخابات شدند
نرگس محمدی و صدیقه وسمقی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند. محمدی انتخابات را عاملی برای تحکیم "قدرت و استبداد" برشمرد. به زعم وسمقی، شرکت در انتخابات "آب به آسیاب حکومت می‌ریزد که مسبب وضع موجود است."

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )