آیا شش ماه زمامداری میلی اقتصاد آرژانتین را بهبود بخشیده است؟
با گذشت شش ماه از زمامداری دولت راستگرای او، شوک درمانی او هم برای دولت و هم برای اقتصاد کشور چگونه کار کرده است؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.