پاسخ مثبت شهرداری تهران به موج افغانستانی‌ستیزی: کودکان کار افغانستانی را رد مرز می‌کنیم
شهرداری تهران طی طرحی دو هفته‌ای برای برخورد پلیسی با آسیب‌دیدگان اجتماعی، شمار زیادی از کودکان کار را به قرارگاه اجتماعی شهرداری سپرده است. قرار است از این میان، کودکان افغانستانی را از ایران اخراج کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.