حکم قطع انگشتان دست یک نفر به اتهام «دزدیدن پنج گوسفند» اجرا شد
حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدیدن پنج گوسفند اجرا شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )