منع از تدریس یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نهاد دانشگاه بعنوان یکی از کانون‌های اصلی حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ همچنان تحت سرکوب نیروهای امنیتی قرار دارد.علاوه بر احکام اخراج...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )