اصل 35 قانون‌اساسی

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.