اصل پیشنهاد کنید


مشکل پیش اومد:

به نظر شما مهم‌ترین اصلی که باید در قانون‌اساسی وجود داشته باشد چیست؟
این اصل را با استفاده از فرم زیر پیشنهادکنید: