اصول پیشنهادی توسط کاربران ردیف‌ترین ارسال می‌شوند و الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت سایت نمی‌باشند.
هنوز هیچ اصلی پیشنهاد نشده است. اگر دوست داشته باشید می‌توانید نگاهی به قانون‌اساسی سایر کشورها بیاندازید و اولین اصل پیشنهادی را شما بفرستید!