شاهزاده رضا پهلوی: شما باهم از نیروی سرکوب قوی‌ترید؛ خیابان دست شماست نگهش دارید

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )