اصل 81 قانون‌اساسی

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.