اصل 66 قانون‌اساسی

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.