اصل 42 قانون‌اساسی

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.