اصل 169 قانون‌اساسی

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.