اصل 166 قانون‌اساسی

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.