اصل 159 قانون‌اساسی

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.