از اینستاگرام داریوش اقبالی
این عقربه تند زمان است، که خندد‎بر راه دراز و قدم آهستگی ما‎ما جمله اسیران من و مایی خویشیم‎اینجاست همان علت صد دستگی ما ‎هموطنان عزیز‎انقلاب ایران وارد فاز تازه‌ای شده است و نیازمند راه‌کارهای تازه است. معتقدم که فعالین و مردم داخل ایران، رهبران واقعی جنبش آزادی‌خواهانه وطنمان هستند و بیشترین هزینه را هم میدهند. اپوزیسیون خارج از کشور تنها میتواند حامی آنها باشد و باید با گسترش صادقانه خواسته‌های مردم ایران در سطح بین الملل، انقلاب آنها را تقویت و رژیم جمهوری اسلامی را تضعییف کند‎همه مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، علیرغم اختلافات عقیدتی، در «نه به جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» هم‌عقیده و همصدا هستند. این نقاط مشترک باید پایه‌ای شوند برای همبستگی در ابعاد بزرگتر، چرا که حمایت از مردم ایران و در نهایت فروپاشی و گذر از رژیم حاکم در ایران، بیش از هر چیز نیازمند همصدایی همه ماستدر این راستا و به نوبه خود، در میان افراد خارج از ایران، آقای رضا پهلوی را گزینه مناسبی برای نمایندگی اپوزیسیون خارج میدانم. معتقدم ایشان بیش از دیگران میتوانند نقشی مفید در جهت بازتاب صادقانه خواسته‌های آزادی‌خواهانه مردم داخل ایران در سطح بین‌الملل ایفا کنند‎همانطور که ایشان بارها اعلام کرده‌اند، من هم این نقش را تنها برای دوران گذر از جمهوری اسلامی مفید و موجه میدانم. پس از آن، فقط انتخاباتی سالم با حضور آزاد تمام طیف‌های سیاسی و قومیتهای مختلف، همه برابر با یک رای، نوع نظام سیاسی ایران و رهبران آن را تعیین خواهد کرد‎داریوش اقبالی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.