از اینستاگرام رضا پهلوی
یاسمین و من از مرکز جهانی بهائی در شهر حیفا بازدید کردیم، و تحت تاثیر آرامش و زیبایی باغ‌ها، و نیز پیام اتحاد و با-هم-بودنِ آیین #بهائی قرار گرفتیم.

Yasmine and I visited the Bahá’í World Centre in #Haifa, #Israel. We were touched by the serenity and the beauty of the Gardens, and by the Bahá’í message of unity and togetherness.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.