اصل 23 قانون‌اساسی

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.