اصل 13 قانون‌اساسی

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.