مردم در انتظار دریافت خبر نهایی از وضعیت رئیسی؛ شهروندان سقزی در حال نور افشانی و شادی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )