حرکت نمادین قیچی‌کردن مو توسط سعید پیرامون بعد از زدن گل به برزیل، ۱۵ آبان

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )