علیرضا دبیر برای كشتار مردم از رهبر ایران تشكر كرد

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )