پرگار؛ ایران، طالبان و پنجشیری‌ها

به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با مخالفت حکومت در ایران مواجه نشد و در شرایطی که در جامعه ایران قدرت‌یابی طالبان نگرانی ایجاد کرد مجموعه حاکمیت از حمایت از جریان پنجشیر سرباز زد. چرا؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )