راهپیمایی اعتراضی کارگران شهرداری اهواز

روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰، کارگران شهرداری اهواز به یک راهپیمایی اعتراضی در این شهر دست زدند.
کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و وضعیت بد معیشتی خود اقدام به راهپیمایی اعتراضی نمودند.
کارگران شهرداری اهواز سپس با تجمع جلو استانداری خوزستان در اهواز خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت نامشخص شغلی و پرداخت حق بیمه خود هستند.
معترضان پلاکاردی در دست داشتند که نوشته شده بود: « ما کارگران خدمات شهرداری اهواز....خواستار تغییر وضعیت و دریافت حقوق خود طبق قانون شورای عالی کار هستیم».
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )