پرگار؛ هویت چیست؟ آیا هویت زوال می‌یابد؟

برای آدمیانی که در جهان پرسرعت کنونی مرتب این سو و آن سو می‌شوند هویت لفظی دهن پرکن و نافهمیدنی‌ ست. هویت چیست؟ زیست بدون آن ممکن است؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )