قطع درختان کاخ سعد‌‌آباد و احتمال خطر مرگ چندصد هکتار باغی که هنوز در تهران باقی مانده است
قطع درختان کاخ سعد‌‌آباد و احتمال خطر مرگ چند صد هکتار باغی که هنوز در تهران باقی مانده است

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.