امر سیاسی و نبرد هژمونیک
شعار زن، زندگی، آزادی می‌تواند آغازگر یک نبرد هژمونیک باشد. از دل همین شعار می‌توان نظام مبتنی بر برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، برابری اتنیکی و ملی و آزادی را مفصل‌بندی کرد و با ستایش زندگی در پی کرامت و عدالت انسانی بود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.