رمزگشایی تاریخی در خاطرات آیت لله هاشمی / ناگفته های شبی که امام (ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت
ایشان فرمودند راه حل چیست؟ همگی گفتیم ختم جنگ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ یا شکل دیگر. امام نگران عدم وفای دشمن بودند و ناراحتی مردم حزب الله که احتمال اول را ضعیف و احتمال دوم را هم در مقابل خوشحالی بخش عظیمی از مردم و آثار مثبت صلح قابل تحمل دانستیم.

به گزارش خبرآنلاین ، مرکز اسنادآیت الله هاشمی رفسنجانی با انتشار خاطرات دوشنبه ۲۳تیر ۱۳۶۷وی نوشت :

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )