فرانسه در برابر اسلام گرایی افراطی موضع شدیدتری می‌گیرد
یک قتل شوک آور و واکنش فرانسه به آن، موجب مناقشه تازه ای- هم در داخل و هم خارج کشور، بر سر مرز مذهب با سیاست و این که صاحبان قدرت چگونه آن را به کار می برند، شده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.