از اینستاگرام گلشیفته فراهانی
Father my Father. دلتنگ شديم پدرم. @behzad_farahani_orginal 🙏@alirezapouyaa نوشته بر كُلاه از فردوسى بزرگ، عجبا كه از مردى چُنين زن دوست، قومى چُنين زن ستيز برآمدند، بزرگ مردى كه زبانمان از اوست و بس: بدو گفت هرکس که بانو تويى
به ایران و چین پشت و بازو تويى
نجنباندت کوه آهن ز جای
یلان را به مردی تويى رهنمای
زمرد خردمند بیدارتر
ز دستور داننده هشیارتر
همه کهترانیم و فرمان تو راست
برين آرزو رای و پیمان تو راست
چو بشنید زیشان عرض رابخواند
درم داد و او را به دیوان نشاند
بیامد سپه سر به سر بنگرید
هزار و صد و شست یل برگزید
کزان هر سواری بهنگام کار
نبر گاشتندی سر از ده سوار
درم داد و آمد سوی خانه باز
چنین گفت با لشکر رزمساز
که هرکس که دید او دوال رکیب
نپیچد دل اندر فراز ونشیب
نترسد ز انبوه مردم کشان
گر از ابر باشد برو سرفشان
به توران غریبیم و بی پشت و یار
میان بزرگان چنین سست و خوار
همی‌رفت خواهم چو تیره شود
سر دشمن از خواب خیره شود
شما دل به رفتن مدارید تنگ
که از چینیان لشکر آید به جنگ
که خود بی‌گمان از پس من سران
بیایند با گرزهای گران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.