از اینستاگرام مانا نیستانی
ً درمانگر جدید
The new doctor of the country’s crises
@dw_persian
نهایتا حکومت ایران رو به گزینه ای آورد که با توسل به آن شاید بتواند وجهه نابود شده بین المللی را ترمیم کرده به قول عباس عبدی «شکاف بین نظام و ملت» را هم پر کند. البته روال این پرکردن شکاف در سه دهه اخیر، دادن وعده‌های سر خرمن به ملت، آرام کردنشان برای مدتی و البته تشویق به شرکت در انتخابات بعدی بوده و بس. هیچگاه دولتهای منتسب به نیروهای اصلاح‌طلب، قدرت یا اراده هل دادن هسته مرکزی قدرت و شخص خامنه ای را به سمت مطالبات مردم نداشته اند. نتیجه، کشوری است با اقتصاد ویران، به شدت آفت زده و مافیایی، مردمی خشمگین، بی اعتماد، زخم‌خورده و فقیر که با آمار غیر قابل اعتماد رسمی هم نیم بیشترشان حاضر به شرکت در انتخابات نشده اند و هزارویک بحران اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی که عمدتا مافیای قدرت ، خود عامل ایجادشان بوده اند. درمانگر جدید نظام می تواند معجزه کند؟
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#پزشکیان
#زن_زندگی_آزادی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.