از اینستاگرام پرویز پرستویی
مادر جان ندارد
مادر هلاک شد از بس که با دستان رنجورش
مشت به در کوبیدو منتظر ماند!
وکسی در بروی مادر نگُشود !!!
مادر تنهاست!!!

موهای سپید مادرحاکی از رنجی است که برای بزرگ شدن فرزندش کشیده است!
حتما در همین حال که نشسته ،صدای فرزند در بَندَش را از آنسوی در می شِنَوَد!
که با صدای بلند با او حرف می زند!
بشنوید !
این صدای فرزند اوست!!!

مادرم...
مادرم...

ای مادر غمدیده نداری خبر ازمن
کز گردش ایام چه آمد به سرمن
من تازه جوان بودم و اندر چمن حُسن
نشکفته فرو ریخت همه بال و پر من...
فدای تار تارِ مویِ سپیدت مادر
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.