از اینستاگرام مانا نیستانی
«آزاد شدیم!؟»در حکایت عفو ده هزار زندانی به حکم خامنه ای. بدیهی است که دیکتاتور، حق سلب آزادی شهروند آزادیخواه را ندارد، شهروندی که گناهی جز اعتراض به حکومت مطلقه نداشته. آزادی ، حق ماست، نه لطف و صدقه‌ی رهبر جمهوری اسلامی. حتی اگر از هجده‌هزار زندانی سیاسی ، هفده‌هزار و نهصدونودونه نفر را رها کنند، برای رهایی آن یک نفر باقی مانده فریاد خواهیم کشید. نفس تازه خواهیم کرد و تا رهایی از زندان بزرگی که برای همه ایرانیان ساخته اند ادامه خواهیم داد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.