از اینستاگرام آرش سبحانی
در حالیکه ‫‬ با منطق از تصمیمات اقتصادی و دیپلماتیک دوران مسولیتش بر اساس منافع ایران دفاع میکند در نگاه هادی غفاری و دیگر بهائم همراه یک سردرگرمی از نفهمیدن این موضوعات و یک یقین به یکی از همان آیات اشّدا الی … نقش بسته. این نگاه آشناست از برادران پاکستانی که پرچم سوییس را در اعتراض به سوئد آتش میزنند تا عزیزان الجزایری در فرانسه هنگام تظاهرات علیه اسلاموفوبیا و حاج قاسم و دیگر مسلمانان افراطی چنین نگاهی دارند، و این برای ما امروز یک درس دارد و آن اینست که همانروز که این عکس منتشر شد بانگاهی دقیق به این تصویر میشد نتیجه گفتگو، استدلال و استناد به منطق و تصمیم‌گیری براساس منافع ملی را در مواجهه با اسلام سیاسی را دید
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.