از اینستاگرام مانا نیستانی
حال علیه گذشته

Khamenei’s present against his past
@dw_persian
خامنه‌ای پیش از انتخابات سال ۸۰ گفته بود: «برای یک ملت ننگ است که در انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش ‌۳۵ درصد یا ۴۰ درصد حائزان شرایط شرکت کنند، پیداست که مردم به نظام سیاسی خود نه اعتماد دارند، نه اعتنا می‌کنند و نه امید دارند!» حال، با انتخاباتی روبروییم که روایت حکومتی مشارکت آن سی و نه درصد است و بنطر می آید با توجه به برخی قرائن از جمله شماره غریب آرا که همگی مضرب سه هستند- اتفاقی تقریبا بعید- این مشارکت چیزی حدود سیزده چهارده درصد بوده باشد!
در کتاب ۱۹۸۴ اثر جرج اورول که نظامی دیکتاتوری و تمامیت‌خواه را در آینده‌ای خیالی تشریح می‌کند، وزارتخانه‌ای به نام «وزارتخانه حقیقت» توصیف شده که ساختمان عظیمش سه هزار اتاق در بالای طبقه همکف و سه هزار اتاق در زیرزمین دارد. ماموریت این وزارتخانه، تغییر و تحریف واقعیت‌های تاریخ و ایجاد حقایق دیگر است. حقایقی که دیکتاتور جامعه با لقب “برادر بزرگ”، لزوم ثبت شدن‌شان را تعیین می‌کند. در این وزارتخانه، تیترها و اخبار قدیم بر اساس تصمیمات جدید دیکتاتور، پاک، تحریف و بازنویسی می شوند.
زمان، همیشه دشمن دیکتاتورها و تمامیت‌خواهان بوده چرا که گذر آن، پوچی و بی اساسی ادعا ها، پیش‌بینی‌ها و تفسیرهای دگم و حق به جانب آنها را به نمایش در می آورد، تفسیرها و تصمیم‌هایی که بر اساسش سرنوشت یک ملت را رقم می زنند. با تبختر و قاطعیت چیزی می‌گویند و بابت مخالفت با آن، حقیقت‌گویان را زندان می اندازند، چند سال بعد بنا بر نفع خود و حکومت‌شان گفته قبلی را کاملا نفی و نقض‌ می‌کنند، تکیه آنها بر فراموشی جمعی و ضعف حافظه تاریخی جامعه است. هرچیزی که واقعیت را ثبت کند و بازتاب دهد دشمن آنهاست چون این تناقض‌گویی ها را در معرض دید جامعه قرار می‌دهد. آرزویشان داشتن «وزارت حقیقت» به سیاق رمان اورول است یا وسیله که به کمک آن بتوانند حافطه ها را پاک کنند تا از قضاوت مردم و اعتراضشان بگریزند اعتبارشان را حفظ کنند و فرمانروایی را با همان هاله تقدس و بی خطایی ادامه دهند. هر چند وضعیت بحرانی نظام جمهوری اسلامی به گونه ای شده که بعضا تحریف و انکار یک ادعا به «دهه» و «چند سال» نمی‌کشد، خامنه ای و اعوانش حرف یک سال یا شش ماه قبل خود را انکار کرده خلافش را می‌گویند، دروغ‌هایی که بیش از مکارانه و مغزشویانه بودن، دستپاچگی کودک خطاکار گیرکرده در مخمصه را به ذهن می‌آورند. این مخمصه را ملت ما، با یادآوری مدام تاریخ معاصر، اراده جمعی و تحریم همه جانبه حکومت و قواعد بازی‌ش
رقم زده اند
#نه_به_جمهوری_اسلامی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.