پرگار؛ چپ‌ها، آمریکا و اسلام‌گرایی، معادله‌ای پیچیده

آیا بخشی از جریان چپ در سطح جهانی بر اثر ستیزه جویی با آمریکا جانب جمهوری اسلامی را نگرفته است؟ مبارزه با آمریکا به هر بهایی، به چه نتایجی می انجامد؟
اخیرا نایجل فاراژ، یکی از سیاستمداران بریتانیا، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب چپ و مخالف دولت حاکم را متهم کرد که در عمل به حمایت از جمهوری اسلامی ایران غلتیده است. او گفت در سال های اخیر هرگز نشنیده که کوربین سیاست های ضدبشری جمهوری اسلامی را محکوم کند، اتهامی که جرمی کوربین رد کرد. اما جدای از آنچه که کوربین گفته و جدای از نیت آقای فاراژ که خود متهم به عوامفریبی در موارد عدیده است از جمله در جریان برگزیت، رفراندم خروج بریتانیا از اروپا، مخاطب ایرانی چنین جنجالی می داند که شماری از جریان های چپ همواره در یک تناقض روانی پیچیده گرفتار بوده اند، تناقضی که ناشی از نگاه آن ها از یک سو به آمریکا و از سوی دیگر به جمهوری اسلامی ایران است. البته کم نیستند گروه ها و احزاب و شخصیت های چپگرایی که خود را گرفتار در چنین تناقضی ندیده اند و به یک میزان از آمریکا و از اسلامگرایی آمریکاستیز فاصله گرفته اند. اما کم هم نیستند جریان های چپی که بر اثر ضدیت با آمریکا و غرب، به حمایت از اسلامگرایی در لباس های مختلف آن از جمله شکل ایرانی اش غلتیده اند. آیا چنین پیامدی به ویژه بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا شدت نگرفته؟ اگر چنین است چگونه جریان های چپ می توانند خود را از چنین دامی برهانند؟ این موضوع را با مهمان های برنامه درمیان می گذاریم. آرش جودکی ؛ پژوهشگر فلسفه‌ی سیاسی و یاسمین میظر؛ سردبیر نشریه‌ی کریتیک.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.