پرگار؛ آیا انقلاب ایران ناگزیر بود؟

آیا انقلاب ایران ناگزیر بود؟ ممکن بود دستگاه حاکم و در راس آن، محمد رضاشاه پهلوی، بتواند مانع انقلاب شود؟ کی و تحت چه شرایطی؟ پرسش هایی با این مضمون با اینکه مسیر تاریخ را به این یا آن عامل واحد تقلیل می دهند تمهیدی می شوند برای خوانش دوباره‌ ی انقلاب، خوانشی به قصد آموختن. از میان این پرسش‌ها، مهمان‌های این هفته ی پرگار بر ناگزیری انقلاب یا امکان اجتناب از آن متمرکز می شوند.
مهمان‌های این برنامه:
داریوش بایندر: تاریخ نگار
تورج اتابکی: استاد تاریخ اجتماعی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.