تجمع مالباختگان مؤسسه آرمان البرز ایرانیان

مالباختگان موسسه آرمان البرز ایرانیان روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی تجمع کردند و علیه بانک تجارت شعار دادند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.