تجمع اعتراضی در دانشگاه تبریز؛ مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )