مذاکره با آمریکا یا معلق نگه‎داشتن کشور؟
عباس سلیمی‌نمین

علت آنکه برخی نیروهای غرب‎گرا نامه مذاکره مستقیم با آمریکا را نوشتنداین بود که آنها نمی خواهند کشور در مسیر استقلال از غرب حرکت کند؛ بنابراین میکوشند ایران همیشه معطل تصمیماتی در حوزه مذاکره با غرب بماند. کما اینکه در موضوع برجام نیز مدتی کشور معلق ماند؛ چراکه همه مسائل در حالت نامعلومی قرارگرفت، هر کسی هم توصیه و پیشنهادی برای تسهیل امور مملکت ارائه می‎داد، این نیروهایغربگرا به میدان می آمدند و می‎گفتند «دست نگه داریم تا نتیجه مذاکرات هسته ای مشخصشود».

الان جریان طرفدار غرب در ایران می خواهد کشور را در حال تعلیق نگهدارد تا خود این مسئله بحران‌زا شود و ما در برابر غرب تسلیم شویم. کسانی که در این شرایط می گویند با آمریکا مذاکره کنیم، در واقع مذاکره نمی خواهند بلکه نیت‎شان تسلیم شدن کشور به غرب است. حال آنکه مذاکره با کشوری که اصلا هیچ تعهدی به امضای خود ندارد، بی معنیمحسوب می شود.

امضاکنندگان نامه مذاکره مستقیم با آمریکا، تسلیم ایران در برابرآمریکا را خواستارند اما در برابر این خواسته آنها، ما باید کشور را از حالت تعلیقدر بیاوریم و بگوییم «دیگر تمام شد و از الان به بعد براساس برنامه ریزی خود عملمی کنیم و قطعا نتایج بسیار خوبی می گیریم». معتقدم اگر در یک مسیر مشخص و با اتکابه امکانات داخلی حرکت کنیم، قطعا سریعا نتایج خوبی کسب خواهیم کرد؛ اما از معلقنگه داشتن کشور نتیجه ای حاصل نمی شود.

تحلیلگر مسائل سیاسی

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.