كالبدشكاف خوشنويسی
بیست و ششم تير ۱۳۱۵؛ ۸۴ سال پيش در چنين روزی عمادالكتاب در تهران درگذشت. در شكايت از خودكامگی محمدعلی شاه گفته است: «آنچنان سوخت خانه مخلوق/ كه ز دل ناله رفت تا عیوق.»

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.