معاون روحانی به منتقدان برجام: وقت بدی برای تسویه حساب است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: هر صدایی که حکایت از تسویه حساب سیاسی باشد، قطعا در شرایط فعلی دشمن از آن سوء استفاده می‌کند و به هیچ وجه به نفع مصالح عمومی و کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست.

حسینعلی امیری با اشاره به نگاه منفی جهانیدرباره خروج آمریکا از برجام به خبرآنلاین گفت: آمریکا فکر می کرد اگر از برجامخارج شود، ایران تصمیمات شتابزده می گیرد. با تدبیری اتخاذشده و موضع بسیار متقن ومحکم رئیس جمهور برنامه‌های ترامپ نقش برآب شد و جامعه جهانی فهمید ایران بهتعهدات خود عمل می کند.

وی با بیان اینکه وفای به عهد در آموزه هایاسلامی ما بسیار مورد تأکید قرار دارد، افزود: این آمریکا بود که مقررات بینالمللی را نقض کرد. امروز آمریکا به جز اسرائیل و یکی دو کشور، حامی دیگری ندارد؛چراکه دنیا اقدام خروج آمریکا از برجام و نقض قوانین بین المللی را تقبیح می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: از آنجاکه برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، در واقع ترامپ مرتکب نقضقوانین بین المللی شد، این کار او به لحاظ حقوق بین الملل خلاف است، از همین جهتالان مورد سرزنش و تقبیح همه کشورهای دنیا قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز نسبت به سابق ذهنیت دنیادرباره ایران تغییر کرده است، قبلا اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی اتهاماتی را علیهایران مطرح می کردند و موجب تقویت اجماع مقابل ایران می شد اما امروز جهان فهمید، ایرانعهدشکن نیست و به قوانین و معاهدات بین المللی کاملا متعهدانه عمل می کند بنابراینیک اجماع جهانی علیه ترامپ شکل گرفته است.

امیری در پاسخ به این سئوال که آیا ایران میتواند به واسطه خسارت هایی که از بدعهدی آمریکا در قبال اجرای برجام متحمل شده، بهمراجع بین المللی طرح شکایت کند؟ گفت: مقررات بین المللی با مقررات داخلی متفاوتاست، باید صبر کرد تا آقای ظریف نتیجه مذاکراتی که با چین، روسیه و اتحادیه انجامداشت به رئیس جمهور گزارش دهد، آن زمان سیاستگذاری می شود که اقدام متقابل ایرانچه خواهد بود.

وی افزود: برجام تمامی شرایط یک معاهده بینالمللی چندجانبه را داشته و بی شک معاهده بین المللی که حقوق عرفی بین المللی و همچنینمقررات معاهده وین در باره حقوق معاهدات ۱۹۶۹ درباره آن قابل اعمال است. از اینمنظر خروج آمریکا از برجام نقض موازین این نظام حقوقی است.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: ماده ۵۶ کنوانسیونوین مقرر می دارد، معاهده ای را که متضمن مقرراتی درباره اختتام خود معاهده نباشدو لغو آن یا خروج از آن را پیش بینی نکرده باشد نمی توان لغو کرد یا از آن خارجشد. برجام نیز در متن خود ضوابطی برای خروج دول متعاهد پیش بینی نکرده استبنابراین عمل آمریکا را می توان از منظر حقوقی مصداق یک رفتار متخلفانه بین المللیدانست.

وی درباره اقدام برخی مخالفان به تسویه حساب سیاسیبا دولت افزود: الان وقت بدی برای تسویه حساب های سیاسی است. در زمانی که باید همهآمریکا و رژیم صهیونیستی را تقبیح کنند، مناسب نیست، به طرح مسائل داخلی بپردازیمو یکدیگر را متهم کنیم.

امیری اظهار کرد: آنچه امروز به اتحاد، وحدت و انسجام نیاز است، به تعبیر رئیس جمهور اتفاقی در زمان حیات حضرت امامافتاد، آن زمان عده ای دنبال سرزنش مسئولان داخلی بودند اما حضرت امام با لفظ «اینتذهبون؟» آنها را سرزنش کرد. پس همه باید آمریکا و ترامپ را سرزنش و تقبیح کنیم.

وی افزود: در زمانی که افسران دستگاه دیپلماسیکشور در صحنه های جنگ دیپلماتیک هستند و مصالح و منافع ملی را پیگیری می کنند،رئیس جمهور و اعضای دولت در حال برنامه ریزی برای وضعیت جدید به وجود آمده هستندشایسته است که همه کمک کنند و در کنار هم قرار بگیرند و به دولت، رئیس جمهور و تیممذاکره کننده یاری رسانند تا کشور آسیب نبیند.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: هر صدایی که حکایتاز تسویه حساب سیاسی باشد، قطعا در شرایط فعلی دشمن از آن سوء استفاده می کند و بههیچ وجه به نفع مصالح عمومی و کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.