نفت، ثروتی که به هرز می‌رود؟ گفتگو با تورج اتابکی
شدت جنجال سیاسی پیرامون بحران در خلیج فارس و پیامدهای دعوای ایران و آمریکا، نگاه دراز مدت و بینش تاریخی را به حاشیه می‌برد. با اینحال می‌توان به یاد آورد که تحریم نفت ایران سوابقی تاریخی دارد. اما تا چه حد می‌توان "محاصرۀ اقتصادی" زمان مصدق را با تحریم نفت امروزی مقایسه کرد؟ از تاریخ معاصر نفت چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟ آیا این فرض که نفت بیش از رونق، با خود بلا و گرفتاری...
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.