چرا آمریکا وارد جنگ با ایران نمی‌شود؟
آمریکایی‌ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمام‌شدن جنگ دیگر دست آنها نخواهد بود، ثانیا شاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم، اندازه و عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می‌کنیم.

منصور حقیقت‌پور*

آمریکایی‌ها با طرح احتمال وقوع جنگ می‌خواهنددل مردم ایران را خالی کنند اما رهبر معظم انقلاب با تحلیل و اطلاع دقیق از اوضاعمنطقه و جهان طراحی های آنها را بر هم زد. امروز در رفتار آمریکایی ها علائم،شواهد و قرائنی دال بر حمله نظامی دیده نمی شود. آمریکایی ها باید بنشینند و فکرکنند در حمله به افغانستان و عراق چه عایدشان شد؟ این اشتباهات مکرری که برایاقدامات نظامی در سوریه انجام دادند، چه دستاوری برای شان داشت؟ دفاع از تجاوزات سعودیهای خون خوار به یمن چه منفعتی برای واشنگتن رقم زد؟ اینها سئوالاتی است که دیر یازود مقامات کاخ سفید مجبورند پاسخ دهند.

توانمندی‌های نظامی برای مانورهای قدرت خوب است،آمریکایی ها می دانند ما راهکار لازم را برای مقابله با آنها داریم. به قدر کافیآمریکایی‌ها در منطقه ما پهن شدند، البته آنها فکر می کنند این اتفاق به نفع شاناست اما غافل از آن هستند که هر چقدر به ما نزدیک تر شوند با سلاح های کوچک‌ترراحت تر توانیم آنها را بزنیم. اگر آمریکایی ها درباره ایران اشتباهی مرتکب شوند، لانه‌های فسادشان در بحرین، عراق، امارات طعمه‌گاه خوبی است.

آمریکایی ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمامشدن جنگ دیگر دست آنها نخواهد بود، ثانیا شاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم،اندازه و عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می کنیم بنابراین اگر عقل داشته باشنددنبال راهکار نظامی نمی روند. البته این حرف به آن معنا نیست که خصومت آمریکایی هابا ما تمام خواهد شد، در واقع ابزارشان عوض می‌شود، تانک و موشک را کنار می گذارندو دلار را سلاح می کنند. کما اینکه مشاهده می کنیم امروز آمریکایی ها با دلار بهاقتصاد ایران، ترکیه و روسیه شلیک می کنند.

جنگ‌های نوین امروز آمریکا اقتصادی و فرهنگی استو با این ابزارها دل مردم کشور هدف را خالی می کنند. تحلیل مقام معظم رهبری کاملاروشنگرانه بود. آمریکایی ها دنبال جنگ نظامی نخواهند رفت. احساس می کنیم سلسلهحماقت های آمریکایی ها در منطقه موجب می شود که در نهایت آنها سکه یک پول شوند. انشاءاللهباید به سمتی برویم که آمریکایی ها را از منطقه اخراج کنیم، تا آنها بروند و درخانه های خودشان بنشینند.

*مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.