امیری: نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرآنلایندرباره نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به آیت الله جنتی و تأکید بر خلاف امنیت ملیبودن تصویب و تأیید لایحه پالرمو گفت: لوایح چهارگانه صرف نظر از بحث های بینالمللی، نیاز داخلی کشور است. این لوایح براساس نیازهای داخلی کشور و با هدف تقویتنهادهای داخلی همچون شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگاه ها و تسهیل کارمجریان قانون، تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی بخش عمده لوایح چهارگانه را دربارهموضوعات داخلی و بخشی از آنها را مربوط به بحث شفاف سازی مالی و مبارزه با تأمینمالی تروریسم خواند و افزود: مرجع تشخیص مباحث امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملیاست که نسبت به کنوانسیون ها و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسماظهارنظر کرد و با لحاظ نظر شورای عالی امنیت ملی لایحه پالرمو به مجلس شورایاسلامی رفت و در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد بنابرایندیگر نیاز به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود که اعلام کند این لوایح خلاف امنیتملی است.

وی درباره اختلاف دولت و مجمع تشخیصمصلحت نظام بر سر لوایح چهارگانه در جلسه مشترک و تأثیر این مسئله بر ارسال نامهآیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی گفت: جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینموضوع تشکیل شد، خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در آن جلسه شرکت کرد.تعدادی از اعضای مجمع تشخیص بحث هایی داشتند که خانم جنیدی توضیح داد. در هر صورت شوراینگهبان مرجع اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است و شوراینگهبان هم نظرش را اعلام کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأییداین مسئله که اگر لوایح چهارگانه تأیید و تبدیل به قانون نشود ایران دچار خودتحریمیمی‌شود، گفت: این لوایح برای ایران بسیار مهم و حیاتی است قطعا اگر تصویب و تأییدنشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود. ضمنا اختلاف نظری هم بینمجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره لوایح چهارگانه نبود که بخواهد مجمعتشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.