اندرز فيلسوفان: با پياده‌روی مغز خود را توانمند کنید
نشريه معتبر "فلسفه" آخرين ويژه‌نامه خود "راهپيمايی" را به ارتباط ميان راه رفتن و توانمندی در انديشيدن اختصاص داده و از ديد روانشناسی و فلسفه به اين موضوع پرداخته است. در اين نوشته نگاه گذرايی به اين ويژه‌نامه افكنده‌ايم.
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.